Naturskyddsföreningen i Blekinge

Blekinge Klimatpris

Vad är Blekinge klimatpris och varför delar vi ut det?

Naturskyddsföreningen i Karlshamn, Olofström och länsförbundet i Blekinge ser allvarligt på hotet om klimatförändringar och vill därför stötta och uppmärksamma de som aktivt bidrar till klimatomställningen i Blekinge län. Oavsett om det är ett företag eller en enskild person som gjort en insats, så är varje bidrag en viktig pusselbit i att lösa klimatkrisen. En insats kan vara något som uppmärksammar hotet, minskar växthusgasutsläpp, stärker den biologiska mångfalden eller effektiviserar klimatomställningen.
Anmälningsformuläret finns längst ner på denna sida 


Blekinge Klimatpris har tagits fram i samarbete med Region Blekinge och inkluderar en prissumma på 60.000 kr samt ett diplom! Priset kommer att delas ut under Naturskyddsföreningen i Blekinges Konferens om Biologisk Mångfald som hålls i November 2024. Alla kan skicka in en nominering eller själv ansöka om priset via formuläret nedan, senast den 9:e juni 2024.

Frågor? Kontakta: biomfald.blekinge@naturskyddsforeningen.se

Klimatförändringar och biologisk mångfald
Sedan den industriella revolutionen tog fart har koncentrationen av koldioxid från mänsklig aktivitet stigit med 50% från 278 ppm (parts per million) till 420 ppm. Ökade mängder koldioxid och andra växthusgaser (metan, lustgas, vattenånga) gör att mer strålning stannar kvar och värmer upp atmosfären och ändrar klimatet. Resultatet blir en varmare planet med en stigande havsnivå, starkare stormar, perioder av extrem nederbörd som varvas med perioder av extrem torka, fler skogsbränder och större översvämningsrisk.


Ett förändrat klimat med förändrade vädermönster hotar människors liv och hälsa, matförsörjningen och samhällens infrastruktur men även den biologiska mångfalden, då många arter inte klarar av att anpassa sig efter det nya klimatet. En förändrad mark- och resursanvändning är exempel på annan mänsklig aktivitet som både påverkar klimatet och den biologiska mångfalden och kan leda till att hela ekosystem kollapsar. En minskning av arter och välmående ekosystem bidrar i sin tur till en minskning av de ekosystemtjänster som hjälper till att hålla klimatet stabilt. Resultatet blir förstärkt klimatförändring genom så kallade återkopplingsmekanismer. Därför behövs det en klimatomställning inom alla sektorer av samhället och utbildning av allmänheten om hur vi inför en hållbar användning av planetens alla resurser.


Ordlista

Växthusgaser - gaserna koldioxid, metan, lustgas och vattenånga som, genom att fånga upp strålning gör att atmosfären fungerar som ett växthus. Lite växthusgaser i atmosfären är en förutsättning för liv på planeten men ökande koncentrationer av växthusgaser värmer upp atmosfären.

Biologisk mångfald - en rik variation av gener, populationer, arter och ekosystem. Biologisk mångfald är viktig för arters och ekosystems välmående och överlevnad. Genetisk variation är även en förutsättning för evolutionen!

Klimat - långsiktiga ”vädermönster” i ett geografiskt område som sätter ramarna för det kortsiktiga vädret. Klimatet på en plats bestäms av olika faktorer som avstånd från ekvatorn eller polerna, avstånd till kusten, bergskedjor, havsströmmar osv. Mäts i 30-årsperioder av vindstyrka, luftfuktighet, nederbörd och temperatur. Hela planeten är indelad i klimat-zoner, men klimatzonerna håller på att skifta vilket får konsekvenser för ekosystemen som utvecklats specifikt för ett typ av klimat.

Väder - dagliga variationer i vindstyrka, luftfuktighet, nederbörd och temperatur på lokal nivå. Extrema väderhändelser benämns som 50- eller 100-årsevent med 1% eller 2% sannolikhet att uppkomma varje år eller minst en gång under 50, respektive 100 år.


Återkopplingsmekanismer - det är effekter eller konsekvenser i klimatsystemet av att koldioxidnivån höjs. Effekten kan vara förstärkande eller dämpande. Den slutliga temperaturhöjningen eller klimatförändringar bestäms av den sammantagna nettoeffekten av alla återkopplingseffekter. Exempel på förstärkande effekt: högre koncentration av koldioxid i atmosfären —> högre medeltemperatur —> fler skogsbränder —> ännu högre koncentration av koldioxid i atmosfären. Exempel på dämpande effekt: högre medeltemperatur —> högre luftfuktighet —> ökad molnbildning —> ökad reflektion av solstrålar —> minskad temperatur. Klimatanpassning - Att förbättra samhällets förmåga att hantera klimat-förändringarna, för att undvika skadekostnader i framtiden. Exempelvis anpassa städers avloppssystem för mer regn och ta fram grödor som tål mer torka eller anpassa kusterna för en högre havsnivå.

Här hittar du en längre ordlista

Kriterier
Baserat på vår samlade kunskap om klimatförändringar och vad som krävs för att ställa om samhället så har vi tagit fram kriterier som vi anser att en insats kan och bör hyllas för! En nominerad ska ha bidragit till en eller flera av följande kriterier:


- Insatsen ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser eller till att binda växthusgaser från atmosfären.


- Insatsen bidrar till beteendeförändring eller ökar folks medvetenhet och kunskap om klimatförändringar.


- Insatsen främjar biologisk mångfald och stärker ekosystem på ett sätt som kan kopplas till ökad klimatnytta antingen genom ökad kolinlagring eller öka ekosystemens resiliens (klimatanpassning).


- Insatsen främjar cirkulär ekonomi och minskar behovet av naturresurser, råvaror och nyproducerade varor.


- Insatsen får gärna vara reproducerbar (gå att upprepa eller kopiera), så att andra kan inspireras och nyttan kan få större spridning.

- Insatsen ska gärna bidra till något av Sveriges miljö och klimatmål eller Agenda 2030-målen.

LÄNKAR
www.sverigesmiljomal.se
www.globalamalen.se


Nominera här: