Naturskyddsföreningen i Blekinge

Om konferensen

Konferensen Biologisk Mångfald i Blekinge, den 12-13 november 2022 utgör en mötesplats för alla som är intresserade av situationen för den biologiska mångfalden i Blekinge, såväl i luft, på land som i vatten. Konferensen vänder sig därmed till både ideella och yrkesverksamma.

I ett samarbete mellan olika organisationer och myndigheter arrangeras en konferens med Blekinges skogar, Vattendrag och Kust & skärgård som teman.


Deltagandet är subventionerat av Naturskyddsföreningen och inkluderar allt från föredrag, utställningar, nätverkande och utbyte även på kvällstid, för de som så vill. Våra föreläsare kommer från myndigheter, ideella organisationer, högskola, universitet och markägarorganisationer.

En dag: 125 kr(lördag eller söndag inkl. fika och lunch).
Två dagar: 250 kr (både lördag och söndag inkl. fika och lunch).
Middag lördag kväll: 250 kr (middagen är vegetarisk och inga alkoholhaltiga drycker ingår).


Plats
Konferensen äger rum på Campus Gräsvik, Blekinge Tekniska Högskolan i Karlskrona. Hitta hit!
Arrangörer

Konferensen arrangeras i samarbete med:

blekingesflora.se/ Blekinges Flora

blekinge.birdlife.se/ Blekinges Ornitologiska Förening

www.fsoe.se/ Föreningen SydOstEntomologerna


Våra föreläsare kommer från myndigheter, ideella organisationer, högskola, universitet och markägarorganisationer.


Den 20-21 November 2021 genomfördes konferensen i Biologisk Mångfald i Skåne.

Vad är biologisk mångfald?


Biologisk mångfald, eller biodiversitet, är ett samlingsbegrepp för livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Enkelt sett kan man säga att stor variation och komplexitet ger hög biologisk mångfald. Biologisk mångfald kan ses på flera olika skalor. På en hög nivå innebär det att det finns många och olika ekosystem och naturtyper – skog, våtmarker, sjöar, ängar m.m. För en hög biologisk mångfald krävs att dessa miljöer innehåller alla de arter som hör hemma i miljön och att samspelet mellan dem fungerar. Under de senaste decennierna har man arbetat mycket med att kartlägga och bevara gamla lantraser och kulturväxter, men det är först under de allra senaste åren som man börjat arbeta med den vilda faunan och floran på motsvarande sätt. I ett längre perspektiv, särskilt under perioder med snabba förändringar, är denna genetiska mångfald nödvändig.

Varför är det viktigt att bevara biologisk mångfald?
Förlusten av arter, naturtyper och ekosystem är ett accelererande problem på global nivå. Livet på jorden är helt beroende av biologiska resurser och så kallade ekosystemtjänster. Utan fungerande ekosystem kraschar mänsklighetens möjlighet till överlevnad. Jordbruk, skogsbruk och fiske bygger helt och hållet på ett fungerande och uthålligt nyttjande av naturen. Biologisk mångfald i mark och vatten är en förutsättning för nedbrytning och omsättning av näringsämnen. Utan humlor, bin och andra pollinatörer blir det vare sig frukt eller bär. Naturen ger inspiration och är en källa till såväl själslig som kroppsligt välbefinnande. I takt med att naturen utarmas minskar våra möjligheter till ett innehållsrikt friluftsliv. Upplevelsen av frisk luft, doftande blommor, fladdrande fjärilar och tiggande fågelungar bidrar till en god hälsa.

Dagens biologiska mångfald är resultatet av miljarder år av evolution. Under denna långa tidsrymd har jorden kommit att bebos av miljontals arter med fantastiska egenskaper och förmågor. Det är lätt att känna olust inför att människan utraderar frukten av denna långa utvecklingshistoria. Inte minst eftersom vi därigenom kraftigt begränsar framtida generationers överlevnadsmöjligheter. Det är omöjligt att veta vilka arter som är viktiga för jordens framtida överlevnad. I enlighet med försiktighetsprincipen ska vi därför arbeta för att bevara hela den biologiska mångfalden med alla dess komponenter.

Med den biologiska mångfaldens pris vill vi särskilt uppmärksamma arbetet för att bevara och utveckla biologisk mångfald i Skåne genom ett aktivt och framåtsträvande arbete.


Läs mer om biologisk mångfald: 

Faktablad Biologisk mångfald

Naturvårdsverket: Om Ekosystemtjänster

Naturvårdsverket: Biologisk mångfald

Studiefrämjandet: Vad betyder biologisk mångfald?


Du ska till Multisalen, vid grön pil i över vänstra hörnet,  i Hus J på Campus Gräsvik i Karlskrona. Adressen är Sökvägen 10 och koordinaterna SWEREF 99 TM N 6226646, E 536620 WGS84 56°11'0.1"N 15°35'23.9"E.

Om du kommer med tåg (lila linje), gå av vid Bergåsa och gå under järnvägen och vidare på Valhallavägen tills du kommer till högskolan, ca 400 meter. Ta höger och gå över planen ner mot vattnet. Du ska till hus J som ligger längst bort, vid vattnet, norrut. Du kan gå längst bort vid hus J och där ligger Multisalen i markplan och med utsikt över havet. Flaggor visar vägen. Din bil kan du parkera på ytan mellan de gamla kasernerna (gula höga hus). 

Arrangörer